Рекламации

Рекламации

Клиентът може да подаде искане за рекламация по отношение на стоките на имейл silversoficontact@gmail.com или чрез онлайн формуляра за рекламация наличен на …………………….
При подаване на рекламация по отношение на Продуктите, Клиентът предоставя на Продавача:
– продуктите, предмет на гаранционния иск, с всички техни аксесоари, доставени на Клиента заедно с Продукта;
-касов бон и/или фактурата за стоките;
– сертификати и гаранционна карта, получена заедно с продукта. И
-формуляр за рекламация, чиито образец е на разположение…………………..
За избягване на всякакво съмнение, ако Клиентът е поръчал Продукт (бижу) от Продавача, които впоследствие са допълнени с други стоки, които не са закупени от Продавача, Клиентът отделя стоките и доставя на Продавача само Продуктът, предмет на гаранционния иск, без стоките, закупени от трета страна. В случай че Клиентът не е спазил задължението си по предходно изречение и не е отделил от Продукта, стоките доставени от трето лице, то Продавачът не носи отговорност за повреди върху неотделената стока.
Ако Клиентът е поръчал повече Продукти, които са доставени в рамките на една Поръчка, исковете за дефекти в една от тези стоки не е причина Клиентът да има искове за дефекти в други недефектни Продукти.
Рекламацията ще бъде разглеждана единствено по отношение на дефекти, идентифицирани от Клиента в писмото за рекламация.
Продавачът ще обработи рекламацията незабавно, в по-сложни случаи в рамките на 30 дни от датата на подаване на иска за рекламация.
Въз основа на правото, избрано от Клиента за упражняване от него/нея от следните права, Продавачът ще определи начина за разглеждане на рекламацията:
-ако дефектът може да бъде отстранен:
продавачът отстранява дефекта без ненужно забавяне, своевременно и по правилен начин
– ако дефектът не може да бъде отстранен и възпрепятства правилната употреба на стоката като артикул без дефекти, или ако дефектът може да бъде отстранен, но стоките не могат да бъдат използвани правилно поради дефекта, защото дефектът възниква повторно или стоките имат няколко дефекта:
продавачът заменя Продукта или възстановява сумата за Продукта, в зависимост от искането на Клиентът.
Ако стоките са заменени, гаранционните условия по отношения на заменената стока остават същите като при първоначално закупената.
С настоящото Продавачът е информирал надлежно потребителя за неговите/нейните права съгласно Закона за защита на потребителите и ЗАКОН за електронната търговия . Чрез сключването на договор Клиентът потвърждава, че той/тя е имал(а) възможността да прочетете реда и условията, уреждащи гаранционните искове за Продуктите.
Продавачът информира потребителя за разрешаването на неговия/нейния гаранционен иск по имейл, телефон и/или писмо и в същото време издава писмен документ на Клиента в рамките на 30 дни от датата на гаранционния иск.